AUDIT -testi - näin alkoholin käytön riskit kartoitetaan

category
ARTIKKELI
calendar
7.9.2023
Contral Clinics

AUDIT -testi  - alkoholin käytön riskit

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) on alkoholin käytön arvioimiseen tarkoitettu laajalti käytetty testi, jolla arvioidaan alkoholinkäyttöön liittyviä riskejä ja haittoja. AUDIT -testiin sisältyy kymmenen kysymyksestä, jotka arvioivat alkoholinkäyttöä, mahdollisia oireita ja juomisen negatiivisia vaikutuksia.

AUDIT -testi on tärkeä väline alkoholinkäytön arviointiin ja ongelmien tunnistamiseen.

Se tarjoaa yksinkertaisen ja luotettavan tavan selvittää, onko henkilön alkoholinkäytössä mahdollisia riskitekijöitä tai oireita, jotka viittaavat alkoholiriippuvuuteen tai alkoholin liialliseen käyttöön.

Kysely on arvokas sekä terveydenhuollon ammattilaisille että yksilöille itselleen, jotka haluavat paremman käsityksen omasta alkoholinkäytöstään ja sen mahdollisista vaikutuksista terveyteen ja elämään.

AUDIT on myös osa laajempaa maailmanlaajuista ponnistelua alkoholin haittojen vähentämiseksi. Sen avulla voidaan havaita alkoholiongelmat varhaisessa vaiheessa ja tarjota tukea niille, jotka tarvitsevat apua. Verkkopohjaiset AUDIT-kyselyt ovat tehneet testin tekemisen helpoksi ja saavutettavaksi kaikille.

AUDIT -testin käyttötarkoitukset

Testi on arvokas työkalu alkoholin käytön arvioinnissa, mutta se on erityisen hyödyllinen seuraavissa tapauksissa.

 • Henkilöt, jotka juovat alkoholia säännöllisesti: Kaikki, jotka juovat alkoholia säännöllisesti tai ajoittain, voivat hyötyä AUDIT-testistä. Se auttaa henkilöitä arvioimaan omaa alkoholinkäyttöään ja tunnistamaan mahdolliset riskit ja ongelmat ajoissa.
 • Terveydenhuollon ammattilaiset: Lääkärit, sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää AUDIT-kyselyä potilaidensa alkoholinkäytön arvioinnissa. Testi voi auttaa tunnistamaan potilaat, joilla on alkoholiongelmia tai jotka ovat vaarassa kehittää niitä. Tämä mahdollistaa varhaisen intervention ja asianmukaisen hoidon tarjoamisen.
 • Päihdehoitoalan ammattilaiset: Päihdehoitoalan ammattilaiset, kuten päihdeterapeutit, voivat käyttää AUDIT-testiä osana laajempaa arviointia ja hoitosuunnitelman laatimista. Kyselyn avulla voidaan määrittää, millaiset hoito- ja tukitoimenpiteet ovat tarpeen.
 • Työnantajat ja työpaikat: Joissakin työympäristöissä saattaa olla tarpeen arvioida työntekijöiden alkoholinkäyttöä, erityisesti jos se voi vaikuttaa työn suorittamiseen tai työturvallisuuteen. AUDIT voi olla osa tätä arviointiprosessia.
 • Nuorisotyöntekijät ja opettajat: AUDIT-testiä voidaan käyttää nuorille suunnattujen ehkäisy- ja terveyskasvatusohjelmien yhteydessä. Se auttaa nuoria ymmärtämään alkoholinkäytön riskejä ja tunnistamaan omia käyttötottumuksiaan.
 • Yhteisöt ja järjestöt: AUDIT-kyselyä voidaan käyttää osana laajempaa terveyskampanjaa tai ehkäisyohjelmaa yhteisöissä ja järjestöissä. Se auttaa lisäämään tietoisuutta alkoholinkäytön vaikutuksista ja tarjoaa tietoa paikallisista tarpeista.

AUDIT -testin historia

AUDIT :in historia juontaa juurensa 1980-luvulle, jolloin Maailman terveysjärjestö (WHO) kehitti sen välineeksi alkoholiongelmien seulontaan ja arviointiin terveydenhuollossa.

Alkuperäinen AUDIT sisälsi 30 kysymystä, mutta myöhemmin se lyhennettiin 10 kysymykseen, mikä teki siitä helpommin käytettävän ja entistä tehokkaamman seulontatyökalun. Siitä lähtien se on ollut laajalti käytössä ympäri maailmaa auttaen tunnistamaan alkoholiongelmia varhaisessa vaiheessa ja mahdollistamalla tarvittavan tuen tarjoamisen.

Kliininen tausta

AUDIT:in kliininen tausta juontaa juurensa Maailman terveysjärjestön (WHO) pyrkimyksiin parantaa alkoholiongelmien tunnistamista ja seulontaa terveydenhuollossa. WHO kehitti AUDIT-työkalun vastauksena kasvavaan tarpeeseen käsitellä alkoholinkäytön haitallisia vaikutuksia ja niiden terveysvaikutuksia maailmanlaajuisesti.

Kliinisessä kontekstissa AUDIT on osoittautunut erittäin hyödylliseksi välineeksi ammattilaisille, kuten lääkäreille ja hoitajille, jotka kohtaavat potilaita, joiden alkoholinkäyttö saattaa aiheuttaa terveysongelmia tai joilla on alkoholiin liittyviä oireita.

AUDIT-kyselylomakkeen avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat nopeasti arvioida potilaan alkoholinkäyttöä ja tunnistaa mahdolliset riskit.

Tyylikäs vanhempi mies katsoo tietokoneelta Audit -testin tuloksia huolestuneen oloisena.

AUDIT ennaltaehkäisee alkoholiongelmia

AUDIT ei ainoastaan auta havaitsemaan alkoholiongelmia varhaisessa vaiheessa vaan myös tarjoaa mahdollisuuden ohjata potilaat tarvittaessa asianmukaisen hoidon ja tuen piiriin. Tämä on erityisen tärkeää, koska alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat voivat vaikuttaa monin eri tavoin fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä sosiaalisiin suhteisiin.

Koska AUDIT on suhteellisen helppo ja nopea käyttää, se on integroitu moniin terveydenhuollon käytäntöihin eri puolilla maailmaa.

AUDIT-testin sisältö

Jokainen kysymys pisteytetään asteikolla 0–4, ja kokonaispistemäärä voi vaihdella 0–40 välillä. Korkeammat pisteet viittaavat kasvaneisiin alkoholinkäyttöön liittyviin riskeihin. 

AUDIT-kyselyn kysymykset suomeksi ovat seuraavan kaltaiset. Sanamuodot saattavat hieman vaihdella, mutta ydinkysymykset ovat aina samat.

 1. Kuinka usein juot alkoholia?
 2. Montako alkoholipitoista juomaa tai annosta nautit yleensä yhdellä juomiskerralla?
 3. Kuinka usein juot kuusi tai enemmän alkoholijuomaa yhdellä juomiskerralla?
 4. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet huomannut, ettet pysty lopettamaan juomista, kun olet aloittanut?
 5. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et ole pystynyt tekemään sitä, mitä sinulta yleensä odotetaan, juomisen takia?
 6. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet ottanut alkoholiannoksen aamulla saadaksesi itsesi liikkeelle raskaan juomiskerran jälkeen?
 7. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet tuntenut syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen?
 8. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et ole muistanut, mitä tapahtui edellisenä iltana, koska olit juonut?
 9. Onko sinä tai joku muu loukkaantunut juomisesi seurauksena?
 10. Onko sukulaisesi, ystäväsi, lääkärisi tai jokin muu terveydenhuollon ammattilainen ollut huolissaan juomisestasi tai ehdottanut, että vähentäisit sitä?

AUDIT-testi auttaa terveydenhuollon ammattilaisia arvioimaan yksilön alkoholinkäyttöä ja määrittämään, tarvitaanko lisätutkimuksia tai interventioita.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka tämä työkalu voi olla hyödyllinen, lopullinen diagnoosi alkoholiriippuvuudesta tai muista siihen mahdollisesti liittyvistä terveydellisistä ongelmista vaatii perusteellisen arvioinnin ammattilaiselta.

Jos sinä tai joku tuntemasi henkilö kamppailee alkoholiin liittyvien ongelmien kanssa, on tärkeää hakea ammatillista apua.

AUDIT-testin tulosten tulkinta

AUDIT-testin suorittamisen jälkeen on tärkeää ymmärtää, mitä eri pistemäärät voivat merkitä. Tulosluokitusten määrä vaihtelee, mutta yleensä tulokset jaetaan 3-5 eri luokkaan vakavuuden perusteella. Seuraavaksi käymme läpi mitä eri pistemäärät voivat tarkoittaa kolmen luokan jaottelussa ja mitä toimenpiteitä voi olla tarpeen tehdä sen perusteella:

0-7 pistettä: Tämä pistemäärä viittaa yleensä vähäiseen tai kohtuulliseen alkoholinkäyttöön, joka ei aiheuta suurta huolta. Se voi tarkoittaa, että alkoholinkäyttö on hallinnassa, eikä merkittäviä ongelmia ole havaittu. Kuitenkin on tärkeää jatkaa vastuullista alkoholinkäyttöä ja tarkkailla mahdollisia muutoksia omassa juomiskäyttäytymisessä.

8-15 pistettä: Tämä pistemäärä voi viitata alkoholin riskikäyttöön tai varoitusmerkkeihin alkoholiongelmasta. On suositeltavaa keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa saadakseen arvioita ja ohjeita siitä, miten alkoholinkäyttöä voisi vähentää tai hallita paremmin. Varhainen interventio ja tiedostaminen voivat auttaa estämään alkoholiongelmien pahenemista.

16 pistettä tai enemmän: Tämä korkea pistemäärä voi viitata vakavaan alkoholinkäytön ongelmaan, kuten alkoholiriippuvuuteen. Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää hakea ammatillista apua ja tukea. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat auttaa laatimaann hoitosuunnitelman ja tarvittaessa ohjaamaan potilaan asianmukaisen hoidon piiriin, joka voi sisältää vieroitushoitoa, neuvontaa, terapiaa ja/tai vertaistukea.

AUDIT testin tekeminen itse

AUDIT-työkalun tekeminen on mahdollista myös omatoimisesti verkossa. Useat terveysviranomaiset ja terveysjärjestöt sekä yritykset, kuten Contral Clinics, tarjoavat verkkopohjaisia AUDIT-kyselyjä, joiden avulla kukin voi itse arvioida omaa alkoholinkäyttöään. Tämä antaa mahdollisuuden lisätä tietoisuutta omasta juomiskäyttäytymisestä ja tunnistaa mahdolliset ongelmat hyvissä ajoin.

Verkkopohjainen AUDIT-kysely toimii samoin periaattein kuin perinteinen paperilomake. Yksilö vastaa kysymyksiin ja saa lopuksi pisteytyksen, joka auttaa arvioimaan hänen alkoholinkäytön riskitasoaan. Jos tulos viittaa korkeaan riskiin, se voi olla merkki siitä, että henkilö tarvitsee lisätukea tai arviointia ammattilaiselta.

Verkkopohjaisen AUDIT-kyselyn etuna on sen helppokäyttöisyys ja helppo saatavuus. Se tarjoaa mahdollisuuden tehdä alkoholinkäytön itsearviointi milloin tahansa ja missä tahansa, kunhan on nettiyhteys.

Tämä voi rohkaista ihmisiä miettimään alkoholinkäyttöä ja hakemaan tarvittaessa ammattiapua. Netissä testin voi tehdä myös anonyymisti, mikä voi madaltaa kynnystä itsearviointiin.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että verkkopohjainen AUDIT on vain alustava arvio, eikä se korvaa ammattilaisen tekemää kattavaa arviointia. Jos AUDIT-testi antaa huolestuttavan tuloksen tai jos yksilö epäilee olevansa alkoholiongelmien riskissä, olisi suositeltavaa ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai päihdehoitoon erikoistuneeseen ammattilaiseen, kuten Contral Clinics, lisäohjeiden ja tukitoimenpiteiden saamiseksi tai hoidon aloittamiseksi. Varhainen puuttuminen ja tuki voivat auttaa välttämään vakavia terveysongelmia, sosiaalisia haittoja ja parantamaan elämänlaatua.

Alta pääset tekemään AUDIT-testin ilmaiseksi vain muutamassa minuutissa.

Epäiletkö kuluttavasi alkoholia liikaa?
Tee alkoholiriippuvuustesti!
alkoholisti mies nukkuu humalassa baaritiskilläalkoholisti mies nukkuu humalassa baaritiskillä

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita