The Atlantic -lehden artikkelitiivistelmä 04/2015: Anonyymit Alkoholistit ja sen järjettömyys

category
ARTIKKELI
calendar
30.3.2022
Contral Clinics

Anonyymien alkoholistien järjettömyys: Perinteisten lähestymistapojen haastaminen riippuvuudesta toipumiseen

Johdanto: The Atlantic -lehdessä (numero 4, 2015) julkaistussa artikkelissa "The Irrationality of Alcoholics Anonymous" kirjailija Gabrielle Glaser tutkii laajalti suosittuun Anonyymit alkoholistit (AA) -ohjelmaan liittyviä rajoituksia ja kiistoja. Tarkastelemalla vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä ja kyseenalaistamalla AA:n tehokkuuden artikkeli haastaa perinteisen lähestymistavan riippuvuudesta toipumiseen. Tämän artikkeliyhteenvedon tarkoituksena on perehtyä artikkelissa esitettyihin keskeisiin argumentteihin ja käsityksiin tuoden esille samalla vaihtoehtoisten menetelmien, kuten Contral Clinicsin, ilmaantumista.

Taustaa: The Atlantic on 1857 perustettu Yhdysvalloissa julkaistava on yhdysvaltalainen aikakauslehti, jonka levikki on noin puoli miljoonaa. Se oli alkujaan kirjallisuus- ja kulttuurilehti, mutta nykyisin se on kulttuurin, politiikan ja talouden yleisaikakauslehti, joka on tunnettu erittäin laadukkaasta journalismistaan ja jonka juttuja referoidaan lukuisissa johtavissa sanoma- ja aikakauslehdissä ympäri maailman. Alkuperäinen artikkeli on luettavissa täältä: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/04/the-irrationality-of-alcoholics-anonymous/386255/ 

Anonyymien Alkoholistien valta-asema

Anonyymit alkoholistit (AA) on säilyttänyt voimakkaan aseman riippuvuussairauden hoidossa, ja sillä on miljoonia jäseniä ympäri maailmaa. Sen menestyksen on katsottu johtuvan vankasta keskittymisestä hengellisyyteen, täydelliseen pidättäytymiseen alkoholista ja sen yhteisölliseen tukiverkostoon. Glaser kuitenkin kyseenalaistaa AA:n tehokkuuden väittämällä, että sen lähestymistapa perustuu vanhentuneisiin ja epätieteellisiin periaatteisiin, jolloin sen onnistumisprosentit jäävät suurelta osin tarkistamatta.

Huolimatta sen laajasta suosiosta ja pitkäaikaisesta valta-asemasta, AA:n menetelmille ei ole tieteellistä valvontaa ja vahvistusta.

Glaser kyseenalaistaa, onko henkisyyden korostaminen ja antautuminen korkeammalle voimalle välttämätöntä toipumiselle, erityisesti yksilöille, jotka eivät koe hengellistä olemusta välttämättömäksi. Lisäksi AA:n vaatimus yksilöille leimata itsensä "alkoholisteiksi" voi olla lannistavaa ja voi jopa haitata heidän halukkuuttaan jatkaa toipumisprosessia.

Vaikka AA on epäilemättä auttanut lukuisia ihmisiä alkoholiriippuvuudessa, Glaserin näkökulma tuo esiin tarpeen arvioida ohjelman periaatteita ja tutkia vaihtoehtoisia lähestymistapoja, jotka ovat yhdenmukaisia riippuvuudesta toipumisen nykyaikaisen tieteellisen ymmärryksen kanssa.

AA:n tehokkuuden kyseenalaistaminen 

Artikkelissa esitellään useita tutkimuksia, jotka haastavat AA:n onnistumisprosentit ja valaisevat vaikeuksia mitata menestystä itse raportoidussa ohjelmassa.

Yksi keskeinen kiistanaihe on AA-tapaamisiin osallistuvien tapaavien henkilöiden tiuha vaihtuvuus. Kriitikot väittävät tämän olevan osoitus siitä, että ohjelman pidättäytymiseen perustuva lähestymistapa ei välttämättä sovi kaikille. Vaikka AA edistää täydellistä pidättäytymistä alkoholista, todellisuus on, että monet ihmiset kamppailevat ylläpitääkseen pitkäaikaista raittiutta, mikä saa jotkut kyseenalaistamaan ohjelman tehokkuuden.

Toinen näkökohta, joka herättää kritiikkiä, on AA:n vaatimus yksilöille antautua korkeammalle voimalle ja leimata itsensä "alkoholisteiksi". Kriitikot väittävät, että tämä voi olla lannistavaa joillekin yksilöille, koska se vahvistaa voimattomuuden tunnetta ja ylläpitää yksinomaan riippuvuuteen sidottua identiteettiä. Tätä AA:n filosofian puolta on pidetty poissulkevana niille, jotka eivät samaistu perinteisiin henkisyyskäsityksiin tai jotka suosivat maallisempaa lähestymistapaa raittiuteen.

AA:n itse raportoidun ohjelman onnistumisen mittaamisen haasteet vaikeuttavat sen tehokkuuden määrittämistä.

Vaikka monet ihmiset luottavat AA:n auttaneen heitä saavuttamaan raittiuden, on tärkeää huomioida, että sen menetelmät eivät välttämättä toimi kaikille, ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja tulisi harkita. 

Vaihtoehtoisten lähestymistapojen nousu - Contral Clinics 

Lisäksi kirjailija Gabrielle Glaser syventyy vaihtoehtoisten hoitomenetelmien syntymiseen, jotka haastavat anonyymien alkoholistien (AA) valta-aseman. Yksi artikkelissa korostettu vaihtoehtoinen lähestymistapa on Contral -menetelmä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen näkökulman riippuvuudesta toipumiseen.

Contral Clinicsin kehittämä menetelmä poikkeaa AA:n pidättäytymiseen perustuvasta lähestymistavasta keskittymällä näyttöön perustuviin hoitoihin, kuten kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (CBT) ja lääkkeisiin.

Täydellisen pidättäytymisen sijaan Contral -menetelmä pyrkii vähentämään tai hallitsemaan juomista ymmärtäen, että yksilöillä voi olla erilaisia tavoitteita alkoholin suhteen.

Se, mikä erottaa Contral Clinicsin muista toimijoista, on se, että he korostavat yksilöllisiä ja joustavia hoitosuunnitelmia. Toisin kuin AA:n perinteinen, yleispätevä lähestymistapa, nämä klinikat ottavat huomioon yksilölliset olosuhteet, mieltymykset ja tavoitteet. Muokkaamalla hoidon jokaiselle henkilölle yksilöllisesti Contral Clinics haastaa käsityksen siitä, että elinikäinen pidättäytyminen on ainoa tapa toipumiseen.

Artikkelissa korostetaan Contral Clinicsissä käytettyjen näyttöön perustuvien hoitojen arvoa. Lääkkeiden, kuten naltreksonin ja akamprosaatin, on osoitettu olevan tehokkaita vähentämään himoa ja estämään uusiutumista. Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT) on toinen olennainen osa, joka auttaa yksilöitä kehittämään selviytymismekanismeja ja puuttumaan riippuvuuden taustalla oleviin syihin.

Contral Clinics tarjoaa vaihtoehtoisen yhteisön ja tukijärjestelmän henkilöille, jotka etsivät toipumista perinteisen AA-kehyksen ulkopuolella. Nämä klinikat huomioivat, että kaikki eivät halua omaksua AA:n hengellisiä periaatteita tai "alkoholistin" leimaa. Contral Clinics edistää voimaantumista ja itsemääräämisoikeutta toipumisprosessissa tarjoamalla tuomitsemattoman ja kannustavan ympäristön.

Glaserin vaihtoehtoisten lähestymistapojen tutkiminen riippuvuudesta toipumisessa korostaa tarvetta ymmärtää kattavammin erilaisia vaihtoehtoja raittiuteen.

Contral Clinics tarjoaa näyttöön perustuvia hoitoja, henkilökohtaisia strategioita ja kyvyn poistua elinikäisen pidättäytymisen dogmasta. Nämä ovat toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka haastavat AA:n hallitsevan aseman ja edistävät yksilöllisiä vaikutusmahdollisuuksia toipumisessa.

Hymyilevä mies siisteissä vaatteissa kelluu oluttuopissa

Vaihtoehtoisten lähestymistapojen tieteellinen pohja

Kirjoittaja tarkastelee tieteellistä tutkimusta, joka käsittelee vaihtoehtoisia lähestymistapoja riippuvuudesta toipumiseen. Hän korostaa naltreksonin ja akamprosaatin tehokkuutta himojen vähentämisessä ja uusiutumisen estämisessä.

Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet naltreksonin ja akamprosaatin tehokkuuden alkoholiongelmista kärsivien henkilöiden auttamisessa.

Naltreksoni toimii estämällä opioidien vaikutuksia aivoissa, mikä vähentää alkoholinkäytön palkitsevia vaikutuksia ja vähentää himoa. Akamprosaatti puolestaan auttaa normalisoimaan aivojen toimintaa ja vähentämään vieroitusoireita, mikä auttaa ylläpitämään pidättyvyyttä.

Artikkelissa korostetaan myös kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) merkitystä arvokkaana välineenä riippuvuudesta toipumisessa. Kognitiivinen käyttäytymisterapia auttaa yksilöitä kehittämään selviytymismekanismeja ja puuttumaan riippuvuuden taustalla oleviin syihin. Terapia antaa yksilöille mahdollisuuden kehittää terveellisempiä selviytymisstrategioita ja tehdä positiivisia muutoksia elämässään tunnistamalla ja haastamalla negatiiviset ajatusmallit ja käyttäytymiset.

Näitä vaihtoehtoisia lähestymistapoja tukevat tieteelliset todisteet tarjoavat lupaavan tien henkilöille, jotka etsivät toipumista alkoholiongelmista. Lääkkeiden ja hoitojen, kuten kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistäminen tarjoaa kattavan, näyttöön perustuvan käytännön riippuvuuden torjumiseksi. Kohdistamalla sekä riippuvuuden fyysisiin että psykologisiin näkökohtiin nämä vaihtoehtoiset menetelmät tarjoavat yksilöille työkaluja ja strategioita himojen tehokkaaseen hallintaan, uusiutumisen estämiseen ja riippuvuuden perimmäisiin syihin puuttumiseen.

Vertaistuen merkitys

Gabrielle Glaser tunnustaa vertaistuen ratkaisevan roolin riippuvuudesta toipumisessa. Hän kuitenkin kyseenalaistaa, pitääkö vertaistuen olla sidottu yksinomaan Anonyymeihin  Alkoholisteihin (AA). Glaser esittelee Yhdysvalloissa toimivia keskinäisen avun yhdistykset (MAS), kuten SMART Recovery ja LifeRing Secular Recovery, vaihtoehtoina jotka tarjoavat ei-uskonnollisia lähestymistapoja toipumiseen korostaen samalla itsensä vahvistamista.

Nämä organisaatiot tarjoavat yhteisön yksilöille, jotka etsivät tukea perinteisen AA-kehyksen ulkopuolelta. Toisin kuin AA, joka keskittyy antautumiseen korkeammalle voimalle ja itsensä tunnistamiseen "alkoholistiksi", MAS-ohjelmat keskittyvät henkilökohtaiseen voimaantumiseen ja itseohjautuvaan toipumiseen. Ne kannustavat osallistujia ottamaan vastuun elämästään ja tekemään valintoja, jotka ovat linjassa heidän arvojensa ja tavoitteidensa kanssa.

Esimerkiksi SMART Recovery sisältää kognitiivisia käyttäytymistekniikoita, jotka auttavat yksilöitä kehittämään selviytymistaitoja ja puuttumaan riippuvuuden taustalla oleviin syihin. LifeRing Secular Recovery puolestaan tarjoaa kannustavan ympäristön, jossa yksilöt voivat jakaa kokemuksiaan ja saada rohkaisua korostamatta hengellisyyttä.

Yhteenveto

Glaser kehottaa lukijoita arvioimaan kriittisesti Anonyymien alkoholistien tehokkuutta ja vallitsevia dogmeja riippuvuudesta toipumisen ympärillä.

Samalla kun huomioimme AA:n myönteisiä vaikutuksia, on tärkeä myös omaksua vaihtoehtoisia lähestymistapoja, jotka asettavat etusijalle tieteellisen näytön, yksilölliset valinnat ja vaikutusmahdollisuudet.

Contral Clinics ja muut näyttöön perustuvat hoidot tarjoavat toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja toipumista etsiville henkilöille tarjoamalla henkilökohtaisia ja joustavia lähestymistapoja, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan.

Asettamalla etusijalle tieteelliset argumentit, yksilölliset valinnat ja vaikutusmahdollisuudet on mahdollista luoda kattavampi ja tehokkaampi tukijärjestelmä alkoholiriippuvuuden kanssa kamppaileville.

Epäiletkö kuluttavasi alkoholia liikaa?
Tee alkoholiriippuvuustesti!
alkoholisti mies nukkuu humalassa baaritiskilläalkoholisti mies nukkuu humalassa baaritiskillä

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita